VISSZA

I. Forduló

Beküldési határidő: 2016. november 14. (hétfő)

Feladat: a  csapatok a megadott időre elkészítik a honlapon közzétett írásbeli feladatokat. A feladatlap elérhető a www.kreativtortenelem.hu címen 2016. szeptember 1-től.

Téma: Középkori városok, társadalom, életmód.

Lebonyolítás: a beküldött feladatokat értékeli a kijelölt zsűri (a PTE BTK Történettudományi Intézetének munkatársai).

Beküldési cím: info@kreativtortenelem.hu, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „kreatív történelem.”

Továbbjutás: a második fordulóra a feladatsor megoldásában legalább 80%-ot elért csapatok kapnak meghívót, december 5-ig.

 

Az érett középkor (12-15. század)

I. forduló: a középkori város

  

 1. 1.     feladat

A feladat a középkori európai városfejlődéssel kapcsolatos.

Gyűjtsétek össze, hogy a középkori Európában a városok kialakulásának és fejlődésének milyen jellemző okai vannak, tipikusan milyen tényezők járulnak hozzá egy-egy település jelentős központtá válásához!

 • Nevezzetek meg öt ilyen tényezőt és mindegyikhez adjatok meg egy-egy példát (öt konkrét középkori várost, ami a felsorolt okokból vált meghatározóvá)! A példák között legyen legalább egy magyar város is. Minden példaként hozott városhoz írjatok kb. 2000 n terjedelmű magyarázó szöveget, amelyben megindokoljátok a választást és bebizonyítjátok, hogy a városfejlődés legfőbb oka valóban az általatok megnevezett tényező.
 • Gyűjtsetek (készítsetek) illusztrációt is minden városhoz (pl. korabeli városszerkezet rajza, város címere, középkori műemlék épületei stb.)!
 • A megnevezett városokat ábrázoljátok egy térképen (ne feledkezzetek meg a térképészeti alapszabályokról: cím, tájolás, jelmagyarázat, lépték, stb.)!
 • A kivitelezés formáját és formátumát (papíralapú vagy elektronikus) rátok bízzuk, legyetek kreatívak és ne feledjétek, hogy az ötletesség mellett az esztétikus kivitelezéssel is pontot gyűjthettek!
 • Adjátok meg a felhasznált szakirodalmat is, ügyeljetek a pontos bibliográfiai adatok feltüntetésére (szerző, cím, kiadó, kiadás helye és éve; szerző, cím, pontos link + letöltés dátuma, stb.)

FONTOS: minden beküldött lapon/tárgyon/fájlon/e-mailben és borítékon tüntessétek fel a csapat és az iskola nevét!

Értékelés:

 • A városok kialakulását és fejlődését előmozdító tényezők helyes összegyűjtése: 5 pont
 • Megfelelő példák (köztük egy magyar város) gyűjtése: 5 pont
 • Érvek, magyarázatok az 5 városhoz: 15 pont
 • Illusztrációk: 10 pont
 • Térkép (pontosság, szakszerűség): 10 pont
 • Felhasznált szakirodalom mennyisége és minősége (relevanciája): 5 pont
 • Kreativitás: 5 pont
 • Kivitelezés, esztétikum: 5 pont

összesen: 60 pont

2. feladat

A következőkben az első feladatban példaként hozott városok közül egyet kell részletesebben is bemutatnotok. Egy 15. századi utazó szerepébe helyezkedve mutassátok be a kiválasztott várost az alábbi szempontok szerint:

 • Mutassátok be az épített környezetet, a város jellegzetes épületeit, építményeit, azok stílusjegyeit, díszítettségét, anyagát, stb.
 • Írjátok le az utazó benyomásait a város lakóiról, az utcai életről.
 • Figyelem! Nem fiktív városbemutatásokat várunk, hanem a kiválasztott település konkrét, történetileg hiteles, valós 15. századi képének ábrázolását. Használjatok a kiválasztott város hely- illetve építészet/művészettörténetére vonatkozó szakirodalmat, vagy akár mai útikönyveket, turistakalauzokat!

Az írás műfaját tekintve legyen levél, melyet az utazó saját városa magisztrátusának címez. Terjedelmét tekintve ne haladja meg a 3000 karaktert.

Ne felejtsétek el megadni a felhasznált szakirodalom listáját, pontos bibliográfiai adatokkal! A levelet papíron vagy elektronikus formában is beküldhetitek.

FONTOS: minden beküldött lapon/tárgyon/fájlon/e-mailben és borítékon tüntessétek fel a csapat és az iskola nevét!

Értékelés:

 • Jellemző és történetileg hiteles középkori épületek és építmények kiválasztása: 5 pont
 • Épületek/építmények informatív és hiteles bemutatása: 10 pont
 • Városi élet, lakók, életmód bemutatása: 10 pont
 • Szakkifejezések pontos használata: 5 pont
 • Felhasznált szakirodalom mennyisége és minősége (relevanciája): 5 pont
 • Kreativitás, kivitelezés, esztétikum: 5 pont

összesen: 40 pont

Ajánlott szakirodalom a feladatok megoldásához:

Blazovich László: Mezőváros; Kubinyi András: Város; Városi jog; Városprivilégium. In Kristó Gy. (szerk.): Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. sz.) Bp. 1994. 716-719.

Csukovits E. – Lengyel T. (szerk.): Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. században. Bp. 2005.

Katus László: Európa története a középkorban. Pécs, 2014. 259-268.

Kubinyi András: „Szabad királyi város” – „királyi szabad város?” Urbs 2006. 51-61.

Benda Judit: A kereskedelem topográfiája. A kereskedők térhasználata  a későközépkori Budán. Korall 12. évf. 2011. 80-101.

Fedeles T.: „Eztán Pécs tűnik szemünkbe”. A város középkori históriája (1009–1526). Pécs, 2011.

Granasztói György: A középkori magyar város. Bp., 1980. (Magyar História)

Igel, Karsten: A társadalom topográfiától a társadalmi térig? Megjegyzések a késő középkori városi társadalom szerkezetéhez és annak térbeli leképeződéséhez. Korall 12. évf. 2011. 35-58.

Kubinyi András: Városfejlődés és városhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén. (Dél-Alföldi Évszázadok 14.) Szeged, 2000.

Majorossy Judit: A foglalkozás topográfiája. A társadalmi tértől a személyes térig: a társadalmi mobilitás térbeli elemei a 15. századi Pozsonyban. Korall 12. évf. 2011. 45. 102-135.

Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen. Bp., 2004. (Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 32.)

Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv 4 (2009) (Novák V., Végh A., Mészáros O., Fedeles T., Majorossy J., Éder K. tanulmányai)

(elérhető: http://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_bfl_urbs_varostorteneti_evkonyv/)