Archívum

A három részre szakadt Magyarország története

– összetartó és elválasztó erők

 

2014/2015 – I- forduló:

1. feladat

Készítsétek el egy általatok elképzelt végvári katona életének bemutatását maximum 4-5000 karakter terjedelemben! Törekedjetek a hitelességre és a korhűségre (szakirodalom tanulmányozása alapján)!

Írásművetek műfaját magatok választhatjátok meg.

A bemutatásban a következő szempontokra térjetek ki:

 • Mely végvárban, mikor élt hősötök?
 • Milyen társadalmi rétegből származott és mely felekezethez tartozott?
 • Hogyan élt a végvárban háború és béke idején?
 • Milyen fegyvernemhez tartozott, milyen harcászati feladatokat látott el?
 • Elöljáró vagy közkatona?
 • Miből élt és hogyan?
 • Volt-e családja?

A leírást színesítsétekmellékletekkel, ezek lehetnek képek, rajzok, térképek,illusztrációkvagy akár tárgymellékletek (4-5 darab).

A feladatmegoldáshoz csatoljátok a felhasznált irodalmak listáját (ügyeljetek a bibliográfiai adatok pontos megadására: szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve, oldalszám)!

Kérjük, hogy minden beküldött dokumentumon tüntessétek fel a csapat és az iskolátok nevét is! (Elektronikus formátum esetén pedig a fájlnevekben is szerepeljen a csapat neve.)

 

Értékelés:

A megadott szempontoknak való megfelelés: 20 pont

Mellékletek:10 pont

Hitelesség:5 pont

Bibliográfia:5 pont

Kreativitás:10 pont.

2.feladat

Hősünk egy portya során fogságba esik,és váltságdíjat kell gyűjtenie szabadon bocsátása érdekében.

Fogságom naplója címmel mutassátok be mepróbáltatásait, kalandjait!(max.4-5000 karakterben)

Szempontok:

Hogyan esett fogságba?

Hol gyűjtötte a váltságdíjat? Rajzoljatok térképet az elképzelt útvonaláról!

Hol raboskodott, milyen körülmények között?

Kikkel találkozott vándorlása során?

Mikor történt mindez?

Sikerült-e összegyűjtenie a váltságdíjat?

A feladatmegoldáshoz csatoljátok a felhasznált irodalmak listáját (ügyeljetek a bibliográfiai adatok pontos megadására: szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve, oldalszám)!

Kérjük, hogy minden beküldött dokumentumon tüntessétek fel a csapat és az iskolátok nevét is! (Elektronikus formátum esetén pedig a fájlnevekben is szerepeljen a csapat neve.)

 

Értékelés:

A megadott szempontoknak való megfelelés: 25 pont

Melléklet:5 pont

Hitelesség:5 pont

Bibliográfia:5 pont

Kreativitás:10 pont

Az első fordulóban maximálisan 100 pont érhető el.

 

Ajánlott szakirodalom és források:

 • Magyar Kódex. A magyar művelődéstörténet évszázadai. 3. köt. Szultán és császár birodalmában 1526-1790. Főszerk.: Szentpéteri József. Bp., 2000. 7-47.
 • Pálffy Géza: A 16. század története. Bp., 2000. 54-60.
 • Pálffy Géza:A rabkereskedelem és rabtartás gyakorlata és szokásai a XVI-XVII. századi határ mentén. Fons, (1997) 4. szám5-78.
 • Végh Ferenc: Kora újkori társadalmunk színfoltja: a vitézlő rend.

In: Mozaikok a Magyar Királyság16-17. századi történetéből. Szerk.: Bagi Zoltán- Horváth Adrienn. Bp., 2012. 115-138.

 • Lőrinc László: A kora újkor. Bp.,1992, Élet a három országrészben,49-60.
 • Szemelvények a magyar hadtörténelem tanulmányozásához. Szerk.: Rohonyi Gábor-Nagy László-Tóth Gyula. Bp., 1955. 135-192.
 • Tardy Lajos: Rabok, követek, kalmárok az Oszmán Birodalomról. Bp., 1977. (Wathay Ferenc) 415-430.
 • Megfelelő forráskritikával meríthettek ihletet és ötleteket a korszakról készült játékfilmekből valamint szépirodalmi alkotásokból is!

2014/2015 – II. forduló:

A végvárak és a katonaélet után ebben a fordulóban a civil lakosság foglalatosságait és a gazdasági élet néhány jellemzőjét kell rekonstruálnotok.

 

 

 1. 1.      Feladat:

Képzeljétek magatokat egy vállalkozó helyébe a török korban! Készítsetek „korabeli” dokumentumokat – mely lehet levél, napló, üzleti terv, stb. – amiken keresztül bemutatjátok már működő vagy éppen induló vállalkozásotokat. Törekedjetek a hitelességre és a korhűségre (a megadott szakirodalom tanulmányozása alapján)! A vállalkozás bármelyik országrészben működhet, de bizonyos megkötésekre figyelemmel kell lennetek a feladat kidolgozása során:

 • a vállalkozásotok a 1570-80-as években működik,
 • szőlőtermesztéssel és bortermeléssel VAGY marhatenyésztéssel foglalkozó vállalkozásotok van.

A feladat megoldása során az alábbi szempontokra kell kitérnetek:

 • Milyen profilú vállalkozásotok van?Indokoljátok meg, miért épp ennek a terméknek az előállításával foglalkoztok!
 • Hol működik a vállalkozás? Indokoljátok is meg, hogy a vállalkozás „székhelye” miért alkalmas az adott tevékenység végzésére!
 • Mutassátok be, milyen munkafolyamatokból áll a termék előállítása!
 • Milyen eszközök szükségesek a munka ellátásához?
 • A vállalkozásból származó jövedelem után milyen típusú adót kell fizetni, kinek/minek és mekkora az adó mértéke?

A bemutatást színesítsétek 2-3 darab tetszés szerinti műfajú/típusú melléklettel(lehetnek magyarázó képek, rajzok, térképek, tárgymellékletek stb.)! Fontos, hogy a mellékletek szorosan kapcsolódjanak a feladat tárgyához, és hordozzanak plusz információt!
A feladatmegoldáshoz csatoljátok a felhasznált irodalmak listáját (ügyeljetek a bibliográfiai adatok pontos megadására: szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve, oldalszám)!
Kérjük, hogy minden beküldött dokumentumon tüntessétek fel a csapat és az iskolátok nevét is! (Elektronikus formátum esetén pedig a fájlnevekben is szerepeljen a csapat neve.)

Értékelés:
A megadott szempontoknak való megfelelés: 20 pont
Mellékletek:10 pont
Hitelesség:5 pont
Bibliográfia:5 pont
Kreativitás:10 pont.

 1. 2.      Feladat:

Az első feladatban bemutattátok egy termék előállításának módját, körülményeit. Most mutassátok be ugyanezen termék értékesítésének módját,méghozzá a távolsági kereskedelem közvetítésével! Így tehát a török kori magyar kereskedelmet fogjátok ismertetni egy konkrét példán keresztül. Ábrázoljátok az áru eljutását az előállítás helyétől a távoli piacig. A kereskedelmi útvonalnak legalább két országrészt vagy országotkell érintenie.A bemutatás, ismertetés műfaját szabadon választhatjátok meg, legyetek kreatívak!

A feladat megoldása során az alábbi szempontokra kell kitérnetek:

 • Mutasd be részletesen az útvonalat (pihenőhelyek, infrastruktúra) és a célállomást!
 • Hol, milyen vámot kell fizetni az áru után, s mennyi annak mértéke?
 • Hol, milyen fizetőeszközt lehet használni az út során?
 • Milyen nemzetiségű kereskedőn/kereskedőkön keresztül ment az áru (miért)?
 • Milyen áruval tér vissza a kereskedő?

A leírás, ismertetés mellékészítsetek minimum három mellékletet, méghozzá a következőket:

 1. ahasznált kereskedelmi útvonalról készült térkép,
 2. vámcédula,
 3. adás-vételi szerződés.

Ezekhez támpontként szolgáló forrásokat az ajánlott irodalomban találtok!

A kereskedelmi tevékenység bemutatása és a mellékletek egyaránt legyenek korhűek, hitelesek, informatívak, vagyis áruljanak el minél több dolgot, ami ismerhető a korabeli kereskedelemről.

A feladatmegoldáshoz csatoljátok a felhasznált irodalmak listáját (ügyeljetek a bibliográfiai adatok pontos megadására: szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve, oldalszám)!
Kérjük, hogy minden beküldött dokumentumon tüntessétek fel a csapat és az iskolátok nevét is! (Elektronikus formátum esetén pedig a fájlnevekben is szerepeljen a csapat neve.)
Értékelés:
A megadott szempontoknak való megfelelés: 20 pont
Melléklet:10 pont
Hitelesség:5 pont
Bibliográfia:5 pont
Kreativitás:10 pont

A második fordulóban maximálisan 100 pont érhető el.

 

Ajánlott irodalom:

 • Pálffy Géza: A 16. század története. Bp., 2000. 119-139.
 • Ágoston Gábor – Oborni Teréz: A 17. század története. Bp., 2000. 139-153.
 • Tózsa-Rigó Attila: A városok gazdasági rendszere. In: Mozaikok a Magyar Királyság 16-17. századi történelméből. Szerk.: Bagi Zoltán Péter-Horváth Adrienn. Bp., 2012. 85-114.
 • Rácz Lajos: Magyarország környezettörténete az újkorig. Bp., 2008. 141-193.
 • Zimányi Vera: Magyarország az európai gazdaságban 1600-1650. Bp., 1976.
 • Szakály Ferenc: A Közép-Duna menti bortermelés fénykora. In: Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Szerk.: BenyákZoltán-Benyák Ferenc. Bp., 1999. 115-131.
 • Paládi Kovács Attila: A magyarországi állattartó kultúra korszakai. Bp., 1993. 147-241.
 • Gecsényi Lajos: Nyugat-Magyarország kereskedelmi viszonyai egy harmincadvizsgálat tükrében (1668). In: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkor történetéből. Szerk.: Katona Csaba. Győr, 2008. 363-377.
 • Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Főszerk.:Kőszeghy Péter. Bp., 2003-
 • Rubicon 20013/1-2. szám (Magyar bor – bortörténelem)

2013/2014 – I. forduló:

A feladatlapon elérhető összes pontszám: 200 pont

A feladatlap az első világháború haditechnikájával és a hátország életével kapcsolatos feladatokat tartalmaz.

 1. I. FELADAT: Válasszatok ki az alábbiak közül egy haderőnemet és mutassátok be egy folyamatábra segítségével az abban tapasztalható fejlődést a századfordulótól az első világháború végéig!  Az ábra ne haladja meg az egy A/3-as oldal terjedelmet! A folyamatábrában fogalmak, események, nevek, dátumok, képek és rövid, tömör (max. 1-2 mondatos) leírások, magyarázatok szerepelhetnek. Az ábrát rajzolhatjátok kézzel, szerkeszthetitek bármilyen szoftver segítségével (photoshop, ppt, prezi, stb.), lehet statikus vagy akár interaktív. Legyetek kreatívak!

 

Választható haderőnemek:

 1. 1.      szárazföldi haderőnem
 2. 2.      tengeri haderőnem

I/2. A folyamatábrához csatoljatok mellékleteket, melyekben részletesebben bemutatjátok a haderőnemen belül az egyes fegyvernemek fejlődését, az egyes találmányokat, fegyvertípusokat, azok hatásait a háború menetére, vagy más, általatok fontosnak vélt és a témához szorosan kapcsolódó részletet. 4 db mellékletet készítsetek! Az összefüggésábrán egyértelműen jelöljétek a melléklet helyét (pl. csillaggal, számmal).

I/3. A feladat mellé csatoljátok a megoldáshoz felhasznált irodalmak, ill. források jegyzékét!

Értékelés:

Értéklelési szempontok maximális pont
Tartalom: összesen 80
az összefüggésábra logikai felépítése 30
a melléletek relevanciája, szakmai színvonala 40
a bibliográfia pontossága, felhasznált irodalmak relevanciája, minősége 10
Kreativitás: összesen 20
kivitelezés minősége 10
ötletesség 10
ÖSSZESEN 100

 

 

II. Feladat

II/ 1. Ebben a feladatban egy, a hátországban élő nő háborús hétköznapjait kell bemutatnotok. A helyszín Magyarország.

Írjatok egy fiktív visszaemlékezést egy nő nevében, amelyben a háború éveire tekint vissza! A szöveg ugyan fiktív, de törekednetek kell a történeti hűségre, (olyan históriát írjatok le, ami valóban akár meg is történhetett volna)! A korszak alaposabb megismeréséhez használhatjátok az általunk ajánlott irodalmat, de kereshettek más szakmunkákat is. Fontos, hogy a felhasznált szakirodalmakat mindenképpen tüntessétek fel!

A visszaemlékezésben térjetek ki az alábbi szempontokra:

Derüljön ki a visszaemlékező hölgyről…

 1. … lakóhelye, környezete (város, falu…), társadalmi helyzete, családi körülményei, esetleg mindezek változásai.
 2. … életmódja és az abban bekövetkezett változások (munka, öltözködés, étkezés, szabadidő, stb.).
 3. … hogy hogyan tartotta a kapcsolatot a fronton lévő hozzátartozóival, milyen információi voltak a fronton történő eseményekről.
 4. … hogy milyen volt az ő és a környezetében élők hangulata, hogyan változott ez a háború során.

A visszaemlékezés terjedelme ne haladja meg a 4 gépelt oldalt (8-10 ezer leütés szóközökkel). A beadandó dokumentumot szerkeszthetitek számítógépen, de készíthetitek kézzel is!

Mielőtt nekiálltok a munkának, érdemes a visszaemlékezés (memoár) műfaji sajátosságaival is megismerkednetek, ehhez segítséget találtok az ajánlott irodalomban.

II./2.

A visszaemlékezéshez illesszetek mellékleteket is, amelyek hitelesen dokumentálják, alátámasztják a visszaemlékezésben leírt, bemutatott eseményeket, állapotokat.

Mind a négy szemponthoz kapcsolódjon 2-2 forrás (összesen tehát 8 db).

Ezek a mellékletek ne fiktívek legyenek, mint a visszaemlékezés szövege, hanem kutassatok fel eredeti történeti forrásokat (levelek, levelezőlapok, újságcikkek, fényképek, hivatalos okiratok, hadijelentések, rendeletek, naplórészletek, stb.) az első világháború éveiből és azokat illesszétek hozzá a kitalált történethez (vagy fordítva is dolgozhattok: az összegyűjtött forrásokhoz találjátok ki a hozzá illő történetet).

Fontos, hogy a mellékletben csatolt források valóban kapcsolódjanak a visszaemlékezés szövegéhez, hogy érdemi információkat hordozzanak, a téma szempontjából relevánsak legyenek, változatos típusúak és témájúak legyenek és hogy pontosan jelöljétek meg a források lelőhelyét.

Az első világháború éveiről rengeteg forrás jelent meg különféle forráskiadványokban illetve sokat találhattok az interneten is. Néhány ötletet adunk az ajánlott irodalmak között, de bátran kereshettek másokat is, sőt akár levéltárakban vagy a családi ereklyék között is kutathattok!

Értéklelési szempontok maximális pont
Tartalom: 72
A memoár szövegének történelmi hitelessége, a közölt információk mennyisége és minősége 18
A memoár szövegének megszerkesztettsége, logikai felépítése, műfaji megfelelés 18
A memoár szövegéhez felhasznált irodalom mennyisége és minősége, relevanciája, a hivatkozások pontossága 4
A mellékletként csatolt források minősége(forrásonként 4 pontot lehet szerezni:
 • forrás relevanciája
 • ötletesség-változatosság
 • illeszkedés a szöveghez
 • hivatkozás pontossága)

32Kreativitás:28a feladat egészének kivitelezése, esztétikum14ötletesség14összesen100

Ajánlott irodalom az első forduló feladataihoz:

A Nagy Háború emlékezete: az első világháború a magyar és a világirodalomban [vál., szerk. és az előszót írta Madarász Imre] Bp., 2000.

Az első világháború nagy lexikona [Elektronikus dokumentum], Budapest, Woodstone Interactive 1 CD-ROM 2001.

Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Magyarország I. világháborús képes albuma. Bp., 2003.

Barta Róbert: Az első és második világháború képes története Budapest., 2011.

Bihari Péter: A hátország felkavart társadalma. In: Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus, az első világháború Magyarországán. Budapest., 2008. 122-165.

BBC History különszáma 2013. (megjelent május 31-én DVD melléklettel) Az első világháború története Szarajevótól Trianonig.

F. Dózsa Katalin: Letűnt idők, eltűnt divatok. 1867–1945. Gondolat Kiadó, Budapest, 1989.

Gulyás Gyula: Én is jártam Isonzónál. Budapest., 1987.

Gyáni Gábor: Társadalmi nemek a munkaerőpiacon a polgári Magyarországon. Rubicon. 2009./4. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/tarsadalmi_nemek_a_munkaeropiacon_a_polgari_magyarorszagon/

Holmes, Richard (szerk.): A háborúk világtörténete, Budapest., 1988, 130-166. (Az első világháború)

Környei Gaál Edit: Az első világháború  emlékei a népi kéziratos forrásokban és a szájhagyományban. Debrecen, 1985.

Pihurik Judit: Második világháborús naplók és emlékiratok mint történeti források. Aetas 22. évf. (2007) 2. szám

Romsics Ignác (szerk.): Magyarország története. Budapest., 2007.

Rubicon folyóirat számai

Sipos Balázs: Az első világháború médiahatásai.

http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_01_tavasz/10_elso_vilaghaboru_mediahatasai/

Taylor, Alan John: Az első világháború képes krónikája. Budapest., 1988.

Történelmi szemléltetőanyag az első világháború korából / Gyulai Ágost művének felhasználásával szerk. Lányi Katalin ; [közread. a] … Magyar Pedagógiai Társaság. Bp., 2003.

Honlapok:

http://mandarchiv.hu/cikk/494/EFG1914_Digitalizalt_filmek_az_elso_vilaghaborurol

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww1/

Felhívjuk figyelmeteket a 20. sz. első felének íróira, költőire, akik naplókat, visszaemlékezéseket, publicisztikákat írtak az első világháború idején, majd később a háborúról és a megváltozott hétköznapokról, melyek több kiadásban megjelentek és elérhetők (Móricz Zsigmond, Hatvany Lajos, Babits Mihály, Ady Endre stb.)


 

2013/2014 – II. forduló:

A feladatlapon elérhető összes pontszám: 200 pont

 

I.  FELADAT: Nagy Háború – világháború

Ebben a feladatban egy térképet kell rajzolnotok, amelyen a Nagy Háború színtereit ábrázoljátok. Jelenítsetek meg legalább 5 különböző hadszínteret egy vaktérképen (világtérkép legyen!), ami egyértelműen megmutatja, hogy a Nagy Háború miért tekinthető világháborúnak! Az egyes megjelenített elemek (hadszínterek) kapcsán a következő információknak kell megjelennie a térképen:

 1. Kik az adott konfliktus résztvevői és mely szövetségi rendszerhez tartoznak?
 2. Mi az adott konfliktus konkrét oka és milyen összefüggésben áll a háború egészével?
 3. Az eseményeket ne csak térben helyezzétek el, hanem jelöljétek az események idejét is (elegendő évszám szintjén)!

A feladat megoldása során ügyeljetek a következőkre is:

 • A/3-as méretben dolgozzátok ki a feladatot (ez irányadó méret, a kivitelezés elektronikus megoldások esetén lehet ettől eltérő is)
 • a térképen való ábrázolás legyen áttekinthető (például különböző színekkel, piktogramokkal jelöljétek az egyes hadszíntereket, szövetségi rendszereket)
 • a térképen megjelenített elemekre vonatkozó magyarázatok legyenek lényegre törőek (például: szövegbuborékként, vázlatpontosan)
 • az elkészült munkátokhoz csatoljátok a felhasznált irodalom listáját (ügyeljetek a bibliográfiai adatok pontos megadására: szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve, oldalszám).

 

A készülést segítő ajánlott olvasmányok:

 

Galántai József: Az I. világháború. Korona Kiadó, Budapest, 2000.

­       Törökország belépése. Harcok a Kaukázusontúlon és Mezopotámiában (214-217.o.)

­       Harc a gyarmatokon (222-223.o.)

­       Harcok a török frontokon. Az arab lázadás (303-306.o.)

­       Harcok Német Kelet-Afrikában (Tanganyika) (306.o.)

­       A gyarmati célok. A belga, portugál és japán érdekek (339-342.o.)

 

Németh István (Szerk.): 20. századi egyetemes történet. II. Európán kívüli országok. Osiris Kiadó, Budapest, 2006.

­       Ausztrália (35-36.o.)

­       Kína (41.o.)

­       Japán (54-57.o.)

­       Afrika (87-89.o.)

 

Diószegi István – Harsányi Iván – Krausz Tamás – Németh István (Szerk.): 20. századi egyetemes történet. I. kötet. 1890-1945. Korona Kiadó, Budapest, 1995.

­       Kína (150.o.)

­       Japán (166-169.o.)

­       India (172-174.o.)

­       Afrika (182-184.o.)

­       Ausztrália (142-143.o.)

­       Világháború (197-198.o.)

 

J. Nagy László: Az arab országok története a XIX-XX. Században. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.

­       Az első világháború és az azt követő „rendezés” a Közel-Keleten (43-47.o.)

 

Németh István – Juhász Dániel: Német gyarmatpolitika a 19–20. század fordulóján. (Az afrikai német gyarmatok az első világháborúban fejezete: 58-62.o.) GROTIUS E-KÖNYVTÁR/47. 2012. http://www.grotius.hu/doc/pub/SIQUOQ/2012_9_nemeth-juhasz_grotius_e-konyvtar_47.pdf

 

BBC History különszáma 2013. (megjelent május 31-én DVD melléklettel) Az első világháború története Szarajevótól Trianonig.

 

Méltatlanul elfeledettek az első világháború gyarmati katonái. Múlt-kor történelmi portál. 2010. február 23. http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=28008

 

Értékelés:

Értéklelési szempontok maximális pont
Tartalom: összesen 80
a feladat megértése

­       térkép-megoldás (5 pont)

­       áttekinthetőség (5 pont)

­       logikus felépítés (5pont)

­       kitűnik-e a megoldásból a háború világméretűvé válása (10 pont)25megjelenített elemekre vonatkozó magyarázatok

elemenként (5 elem) 9 pont

­       résztvevők, szövetségi rendszerek jelölése

­       konfliktus oka és kontextusa

­       helyszín jelölése, esemény időbeli lehatárolása45a bibliográfia pontossága, felhasznált irodalmak relevanciája, minősége10Kreativitás:összesen 20kivitelezés minősége, esztétikum, vizuális megoldások10ötletesség (tartalmi és formai tekintetben)10ÖSSZESEN100

II. FELADAT:

 A)    Ebben a feladatban egy fiktív (általatok kitalált) hetilap 1915 szeptemberében megjelenő számának háborús rovatát kell megszerkesztenetek.

A rovat 1 oldalas, tehát a feladatban egy szerkesztett, betördelt, A/3 méretű újságoldalt kell elkészítenetek. Szabadon tölthetitek meg cikkekkel, képekkel, hirdetésekkel stb., egy kötelező elemet kérünk, egy riportot, mely Vitéz Báró Roszner István háborús tapasztalatait mutatja be. Roszner István zászlós 1915 májusában, 19 évesen, a kecskeméti jászkun huszárezred egyik századával került ki a keleti frontra. Segítségül kiemeltünk a zászlós háborús naplójából néhány tipikus részletet, ezek képezzék a cikk alapját. (A naplórészletek letölthetők innen!) Törekedjetek arra, hogy Roszner harctéri élményeiről sokoldalú, hiteles képet kapjon az olvasó!

A riport terjedelme 4-5000 leütés legyen.

A megadott naplórészletek:

Roszner István: Katonák, népek , események – vitéz báró Roszner István világháborús naplója. Singer és Wolfner, Bp. 1938. I. kötet

 • Az általános hadihelyzet. 66-73.o. ( ­­- a szerző háttér-információi a kérdéses időszakról,  csak a megértést segítendő!)
 • A zászlós saját élményei:

május 24., 58-59. o. (lövészárok)

június 8., 82-92. o. (egy nap eseményei a keleti fronton)

június 28-29-30., 159-163. o. (eltávozáson)

augusztus 17., 174-175. o. (repülőgép a láthatáron)

augusztus 18-31., 176-179. o. (a felderítésről)

Használjátok más világháborús szakirodalmat is, hogy jobban megértsétek, és el tudjátok helyezni Roszner beszámolóit a háború menetében! Érdemes megvizsgálni minta gyanánt néhány korabeli lapot, hogy lássátok, milyen volt a stílusuk, tördelésük, hangvételük, stb. Ilyen lapokat eredetiben találhattok a megyei könyvtárakban és más nagyobb könyvtárakban, de az interneten is (pl. az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisban: www.epa.oszk.hu). Az általatok felhasznált irodalmat feltétlenül adjátok meg külön lapon!

B)    Készítsetek cenzori jelentést az elkészített rovatról!

A háborús körülmények miatt a lapokat cenzúrázzák. A mellékelt jogszabályok alapján döntsétek el, hogy az újság terjeszthető-e! Írjatok róla cenzori jelentést és mellékeljétek a feladathoz! (Szabadon eldönthetitek, hogy olyan lapot szerkesztetek, illetve írtok, ami publikálható, vagy olyat amit a cenzor betilthat, a lényeg hogy indokoljátok meg a cenzori jelentésben.)

A felhasználandó jogszabályok:

 • 1912. évi LXIII. törvénycikk a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről (részletek)
 • 1879. évi XL. törvénycikk a magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról (részletek)
 • 1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről (részlet)
 • A m. kir. igazságügyminiszternek a m. kir. belügyi és kereskedelemügyi miniszterrel egyetértve kiadott 12.001.1. M. E. számú rendelete az időszaki lapok és más sajtótermékek ellenőrzésének szabályozásáról (részletek)

A jogszabályok megtekinthetők itt!

További ajánlott irodalmak a II. feladathoz:

Mucsi Ferenc: Sajtó, cenzúra Magyarországon az első világháború idején. Történelmi Szemle 1984/1-2. szám, 192-203. o. (Letölthető innen: http://www.tti.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz1984_1-2/mucsi.pdf)

Sipos Balázs: Az első világháború médiahatásai. Médiakutató 2010/tavasz. Letölthető innen: http://www.mediakutato.hu/kiadvany/2010_01_tavasz.html

Értéklelési szempontok maximális pont
Tartalom: összesen 70
A riport tartalma (hiteles képet ad a fronton szolgáló tiszt élményeiről, a hangulatról, az eseményekről, jól szerkesztett, stílusa a kornak és a műfajnak megfelel, a megadott naplórészletekre támaszkodik, megfelel a korabeli hivatalos propaganda elvárásainak) 25
Az újság (rovat) többi elemének (cikk, hirdetés stb.) tartalma (illeszkedik a témához, tartalmilag helyes, korhű) 20
A cenzori jelentés (a megadott jogszabályokkal összhangban van, megindokolja a döntését, stílusa korhű) 20
Felhasznált irodalom (a bibliográfia pontossága, felhasznált irodalmak relevanciája, minősége) 5
Kreativitás: összesen 30
kivitelezés 15
ötletesség 15
ÖSSZESEN 100

Fából vasparipa (az ipari forradalmak kora)

2012/2013 – I. forduló:

A feladatlapon elérhető összes pontszám: 200 pont

A feladatlap az első ipari forradalom kapcsán 2 nagyobb téma köré szerveződik. Az első rész  a klasszikus vagy korai vagy első ipari forradalom egyik húzóágazatára, a textilipar találmányaira és újításaira fókuszál. A második rész egy elképzelt világkiállítás, illetve az azon bemutatott találmányok kapcsán fogalmaz meg feladatokat.

 

 1. I.                   FELADAT: Mutassátok be az angol textilipar példáján a szövés és a fonás fejlődésének összefüggéseit 1730-1840 között! 

 

I/1. A feladatmegoldást egy összefüggésábrában készítsétek el. Az ábra ne haladja meg a 3 gépelt oldal terjedelmet!

Feladatmegoldásotokban térjetek ki a következő tartalmi elemekre:

 • milyen alapanyagokat használtak fel, ezek milyen tulajdonságokkal bírtak,
 • hogyan változott felhasználásuk aránya a korszakban,
 • milyen technikai találmányok jöttek létre a két területen,
 • ezek hogyan hatottak egymásra,
 • miért vált a klasszikus ipari forradalom egyik húzóágazatává a textilipar?

I/2. A megoldáshoz csatolhattok mellékleteket. Ezekben részletesebben bemutathattok találmányokat, eljárásokat, tartalmazhat térképeket, táblázatokat is, de a mellékletek száma maximum 6 lehet! Az összefüggésábrán egyértelműen jelöljétek a melléklet helyét(pl. csillaggal)

I/3. A feladat mellé csatoljátok a megoldáshoz felhasznált irodalmak, ill. források jegyzékét!

Értékelés:

Értéklelési szempontok maximális pont
Tartalom: 80
az összefüggésábra logikai felépítése 40
a melléletek változatossága 30
a bibliográfia pontossága 10
Kreativitás: 10
Kivitelezés: 10
összesen 100

 

 1. II.                FELADAT:Egy elképzelt világkiállítás tömör bemutatása, az expóról készült prospektus formájában.

A fiktív világkiállítás időpontja 1845, helyszíne szabadon választható. A világkiállításon az I. ipari forradalomhoz köthető, 1845-ig megalkotott találmányok, gépek vehetnek részt.

A későbbi világkiállítások történetét tanulmányozva, illetve a korszak gazdasági, társadalmi, politikai helyzetének ismeretében törekedjetek az élethűségre. Bár a világkiállítás fiktív, a bemutatott személyek, találmányok, művészeti alkotások, stb. valósak legyenek, csak olyan dolgokat (személyeket, tárgyakat, stb.) jelenítsetek meg, melyek a korszakban valóban léteztek. Ugyanígy a stílusban (nyelvezet, tipográfia, grafika) is törekedjetek a korhű ábrázolásra!

A prospektus az alábbi elemeket tartalmazza:

 

II/1. A világkiállítás megnyitó ünnepségének programja. A programban kerüljön bemutatásra az expo fővédnöke, rövid magyarázattal, hogy mivel érdemelte ki e tisztet. Szerepeljen kulturális program is a korszak neves művészeinek, ill. előadóinak felvonultatásával.

II/2. A világkiállítás helyszíneit áttekintő térképen mutassátok be (ne feledkezzetek meg a jelmagyarázatról)! A térképet rajzolhatjátok kézzel vagy szerkeszthetitek számítógépen is.

II/3. A prospektusban mutassatok be részletesen4 találmányt a világkiállításról, képi ábrázolással, a feltaláló bemutatásával, a találmány működésének, funkciójának és jelentőségének, valamint várható gazdasági, ill. társadalmi hatásainak rövid bemutatásával (max. 1-1 oldal terjedelemben)!

II/4. A feladat mellé csatoljátok a megoldáshoz felhasznált irodalmak, ill. források jegyzékét!

Értékelés:

Értéklelési szempontok maximális pont
Tartalom (személyek, helyszínek, művek, találmányok stb. kiválasztásának relevanciája, a bemutatás tartalmi korrektsége): 70
megnyitó programja 20
térkép 20
találmányok bemutatása 20
irodalomjegyzék pontossága 10
Kreativitás: 30
a prospektus kivitelezése: stílus, külalak 15
ötletesség 15
összesen 100

2012/2013 – II. forduló:

 

A feladatlapon elérhető összes pontszám: 240 pont

A feladatlap az ipari forradalom következményeivel foglalkozik egy elképzelt, idealizált magyarországi város példáján keresztül. Elsőként e város infrastrukturális fejlődését kell bemutatni, a második feladat e város társadalmának változásait tárja fel statisztikai adatok segítségével, a harmadik feladat a városban lakók életmódját (lakáskörülményeit vagy szabadidős tevékenységét vagy társadalmi életét) vizsgálja az 1910-es években.

 1. I.               FELADAT: Mutassátok be egy elképzelt magyarországi város infrastrukturális fejlődését az 1840-es és az 1910-es évek között! (A város méreteiről, társadalmáról a következő feladatok is adnak információkat, ezeket is vegyétek figyelembe.)

Az alábbiakban egy várostérképet találtok, ami egy fiktív magyarországi várost ábrázol az 1840-es években. Az utcaszerkezet mellett jelöltük a fontosabb középületeket, közintézményeket, a közlekedési hálózatot. Nem a teljesség igényével, csak jelzésszerűen feltüntettünk néhány ipari és kereskedelemi létesítményt (műhelyt, üzletet) is.

Feladatotok az, hogy ebből kiindulva bemutassátok e város fejlődését az alábbi módon:

I/1. Találjatok ki nevet a városnak!

I/2. Rajzoljátok meg (a mintához hasonló módon) a város 1910-es térképét! A térképen (a cím, a tájolás és a jelmagyarázatmellett) jelöljétek

–       az utcahálózatot

–       a fontosabb középületeket, közintézményeket

–       a fontosabb ipari/kereskedelmi létesítményeket

–       a közműveket

–       a közlekedési hálózatot!

I/3. A térképhez a változásokat, illetve azok okait és irányát leíró szöveges magyarázatot is mellékeljetek, max. 2 gépelt oldal terjedelemben! (Pl. hogyan és miért változott meg a város szerkezete: hol, miért, hogyan jöttek létre új városrészek; milyen új közlekedési eszközök jelentek meg…)

I/4. A feladat mellé csatoljátok a megoldáshoz felhasznált irodalmak, ill. források jegyzékét!

Ajánlott irodalom:

 • Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt. Budapest, 2002. 83-169.
 • Bácskai Vera: Városok és polgárok II. Budapest, 2007. 417-517., 605-629.
 • Bácskai Vera. A régi városi polgár élete. Rubicon, 1998/7.
 • A következő interaktív CD-k (Encyclopedia Humana Hungarica sorozat): Haza és haladás.A reformkortól a kiegyezésig (1790-1867).(Letölthető innen:  http://mek.oszk.hu/01900/01903/html/);Kettős kötődés. Az Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918); (Letölthető  innen:

http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/)

 • Katus László – Nagy Mariann: A magyar korona országainak nemzetiségei a 18-19. században. Árkádia szakmódszertani portál 1. szám (tanulmány és források) http://www.arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek/magyar_korona_orsz_nemzetisegei_1819sz  és http://www.arkadia.pte.hu/tortenelem/forras/magyar_korona_orsz_nemzetisegei_1819sz_forrasok
 • Magyarország története 1848-1890. Budapest 1979. (Gazdaság- és társadalomtörténeti fejezetek)
 • Magyarország története 1890-1918. Budapest 1978. (Gazdaság- és társadalomtörténeti fejezetek)
 • Katus László: A modern Magyarország születése. Magyarország története 1711-1914. Pécs, 2010.
 • Magyar Kódex (főszerk.: Szentpéteri József). IV. kötet. 6. és 7. fejezetek valamint a CD
 • Frisnyák Zsuzsa: A villamos. História 2001/5-6. 47-50.
 • Burucs Kornália: A jegestől a hűtőszekrényig. Mozaikok a hűtés történetéből. História  2008/8. 26-28.

Értékelés:

Értéklelési szempontok maximális pont
Tartalom: 70
utcahálózat 10
ipari/kereskedelmi létesítmények 10
közintézmények 10
közművek 10
közlekedés 10
szöveges magyarázat 10
felhasznált irodalom mennyisége és minősége 10
Kreativitás: 30
térkép kivitelezése (formai megoldások, jelmagyarázat) 20
ötletesség 10
 1. II.             FELADAT: Mutassátok be az első feladatban már részben megismert/megismertetett város demográfiai fejlődését 1840-1910 között!

II./1. Az alábbiakban statisztikai adatokat adtunk meg, melyek a város 1840-es állapotát mutatják be. Feladatotok az, hogy ezekből kiindulva mutassátok be, milyen tendenciák mentén változhatott meg a város lakosságának száma és anyanyelvi összetétele az 1910-es évekre. Mutassátok be röviden a változások okait is! Szöveges magyarázatot várunk, max. 1 gépelt oldal terjedelemben, az értelmezést segítő ábrákkal, diagramokkal kiegészítve.

II./2. Adjátok meg a felhasznált szakirodalmat és forrásokat!

Az 1840-es adatok:

 1. lakosok száma: 5917
 2. nemzetiségi megoszlás:

2823 szlovák,

1893 német,

1201 magyar nyelvű

Ajánlott irodalom:

 • A következő interaktív CD (Encyclopedia Humana Hungarica sorozat): Kettős kötődés. Az Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918).
 • Magyar Kódex (főszerk.: Szentpéteri József) 5. kötete 6. és 7. fejezetek, valamint a CD
 •  Magyarország története 1890-1918. Budapest 1978. (Gazdaság- és társadalomtörténeti fejezetek)
 • Statisztikai évkönyvek (elektronikusan):

http://konyvtar.ksh.hu/digitalizalt_anyagok/statevkonyvek/index.html

Értékelés:

Értékelési szempontok maximális pont
Tartalom: 30
lakosságszám 10
nemzetiségi összetétel 10
felhasznált irodalom mennyisége és minősége 10
Kreativitás: 10
kivitelezés, magyarázó ábrák 10
 1. FELADAT: Mutassátok be az elképzelt város lakóinak hétköznapjait, életmódját az 1910-es években!

A feladatmegoldás előtt válasszátok ki a megoldásotok műfaját és témáját is!

Három téma közül választhattok:

 1. társadalmi szervezetek, egyesületi élet
 2. lakáskultúra
 3. szabadidő, szórakozás.

A három téma egyikéről az alábbi három műfaj valamelyikében kell írnotok:

A)   Naplórészlet: a város egy, tetszőleges életkorú, foglalkozású, nemű, stb. lakójának 1910 körül vezetett naplójából közölt részletek.

B)   Blog: hasonlóan a naplórészlethez, itt is az 1910-es években keletkezett blogot kell létrehozni (feltételezve, hogy ez lehetséges volt), a bejegyzések stílusa tartalma ennek megfelelően legyen korhű, de használjátok ki a blog nyújtotta multimédiás lehetőségeket is (ha találtok korabeli képeket, hangfelvételeket, stb., linkeljétek be őket, a bloglayoutját tervezzétek a századelő hangulatának megfelelően)!  A blogot bármely portálon (blogspot, blogger, wordpress, stb.) létrehozhatjátok, a kitöltött feladatlapban csak a linket kell megadnotok.

C)   Újságcikk: a városban az 1910-es évek körül megjelenő újságban (napilap vagy tetszőleges folyóirat, magazin, stb.) megjelenő cikk, pl. tudósítás valamely eseményről, riport, interjú…

Az írás terjedelme a naplórészlet és az újságcikk esetén: 5-6 ezer karakter (szóközökkel).

Az írás terjedelme Blog esetén: 3-4 ezer karakter (szóközökkel).

Szempontok a feladatmegoldáshoz témánként:

 1. 1.     Társadalmi szervezetek, egyesületi élet

 

Feladat megoldását segítő szempontok:

–       a szervezet, egyesület jellege (országos vagy helyi; egyházi, állami; jogi formája, neve)

–       a szervezet, egyesület tevékenysége, céljai (milyen jellegű, pl. jótékonysági, tudományos, szakmai, nyelvművelő, irodalmi, vallási, művészeti, gazdasági, sport, szórakozási célú; milyen rendszerességű a tevékenység, miben nyilvánul meg a tevékenység)

–       a szervezet, egyesület tagsága (a tagság száma, gyarapodása vagy csökkenése; a tagság etnikai, vallási, nemi összetétele; társadalmi összetétele: diákság, polgárság, arisztokraták, munkásság; önkéntes, meghívásos, jelöléses tagság)

–       a település mérete, lakossága, ahol a szervezet működik; a szervezet hatóköre

–       a szervezet, egyesület alkalmai, ünnepei, évfordulói, gyűlései (heti, havi, éves rendszerességű ülések; ünnepek, jubileumok, évfordulók, országos- vagy világtalálkozók)

–       a szervezet, egyesület működésének külsőségei (öltözködés, egyenruha; használt helységek, épületek, állandó vagy változó hely)

Ajánlott irodalom:

 • Domaniczky Endre: A jogállam és a civil szektor Magyarországon, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra. IDI Research Kft. – Publikon Kiadó, Budapest. 2009. 1. fejezet: A közigazgatás-civil szektor kapcsolatrendszer története. 15-34.
 • Fábri Anna: Hétköznapi élet Széchenyi István korában. Corvina Kiadó, Budapest. 2009.
 • Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Corvina Kiadó, Budapest. 2009.
 • Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel. Nők a dualizmus kori Magyarországon, 1867-1914. Pro Pannonia Kiadó, Pécs. 2008.
 • Pajkossy Gábor: Egyesületek a reformkori Magyarországon. História, 1993. 2. p.6-10.
 • Forrai Judit: Városi higiénia Rubicon, 1991/3.
 • Frisnyák Zsuzsa: Munka, üzlet, fecsegés – távbeszélőn. A telefon terjedése Magyarországon. História 2008/8. 22-25.

 

 1. 2.     Lakáskultúra

Feladat megoldását segítő szempontok:

–       a ház mérete (földszintes vagy emeletes; többlakásos vagy nem) és elhelyezkedése (város központjában vagy külvárosban), milyen építőanyagokból épült (tégla cserépfedéssel, vályog nád/zsúptetővel, faház zsindellyel)

–       a lakás bérlemény vagy saját tulajdon?

–       a lakás mérete (szobák száma, funkciója; kiszolgáló helyiségek: konyha, kamra, előszoba)

–       a lakás komfortfoka (fűtés, vízellátás/fürdőszoba, WC, világítás)

–       a szolgálók világa (cselédszoba)

–       a lakás berendezése és jellemzői (a bútorzat jellemzői; függöny, szőnyeg, tapéta, csillár, dísztárgyak; reprezentatív vagy inkább otthonos?)

–       térhasználat (kiknek van és kiknek nincs saját szobájuk?)

Ajánlott irodalom:

 • Fábri Anna: Hétköznapi élet Széchenyi István korában. Corvina, bp., 2009. 48-61.
 • Polgári lakáskultúra a századfordulón. Összeállította és bevezető: Hanák Péter. MTA Történettudományi Intézete, Bp., 1992.
 • Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. Társadalmi térhasználat Budapesten, 1870-1940. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1998.

 

 1. 3.     Szabadidő, szórakozás

Feladat megoldását segítő szempontok:

Ajánlott irodalom:

Értékelés:

Értéklelési szempontok maximális pont
Tartalom: 70
A megadott szempontok szerint bemutatja-e kellő alapossággal a témát? Korhű, reális képet fest? 60
felhasznált irodalom mennyisége és minősége 10
Kreativitás: 30
fogalmazás szabatossága, műfaji megfelelés 10
ötletesség (pl. témaválasztásban, illusztrációkban) 10
kivitelezés minősége, esztétikum 10
összesen 100